Kontakt


Twoje położenie: Strona główna /  / Informacja o projekcie  / Opis działań

Przewidziane działania w ramach projektu:
 • Konferencja otwierająca i kończąca projekt

Dzięki uczestnictwu prelegentów, którymi będą praktycy i przedstawiciele świata nauki będzie możliwe przedstawienie zasad CSR i flexicurity oraz jej wpływu na lokalny rynek pracy i środowisko naturalne oraz wynikające z jej wdrożenia możliwości rozwoju regionalnego.
 • Cykl seminariów

Podczas, których zostanie przekazana wiedza z zakresu m.in. elastycznych i przewidywalnych warunków umów, kompleksowych strategii uczenia się przez całe życie, skutecznej i aktywnej polityki rynku pracy, idea flexicurity – szanse i zagrożenia dla pracowników i pracodawców nowoczesnych systemów zabezpieczenia społecznego,
 • Partnerstwo


Powołanie partnerstwa „Razem dla rozwoju rzemiosła” o zasięgu wojewódzkim, którego celem będzie zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i godzenia życia zawodowego i prywatnego. Partnerstwo zostanie zawiązane między przedstawicielami wielkopolskiego rzemiosła (Izba, cechy rzemieślnicze), JST, organizacjami zrzeszającymi samorządy i organizacje pracodawców, a także między instytucjami rynku pracy, pracodawcami i pracownikami zakładów rzemieślniczych. Powołanie powyższego partnerstwa będzie bezpośrednim krokiem do upowszechniania idei flexicurity i promowania CSR w środowisku rzemieślniczym. Celem Partnerstwa będzie wywołanie dyskusji na temat kondycji rzemiosła oraz jego potrzeb w świetle regionalnego rynku pracy.

Deklaracja udziału w partnerstwie „Razem Dla Rozwoju Rzemiosła”
 
Partnerstwo - Cele
 
Partnerstwo - Załączniki


 •  Portal internetowy


Na portalu będą sukcesywnie umieszczane elementy kampanii promocyjnej – spoty, audycje radiowe, programy telewizyjne, filmy oraz artykuły prasowe poświęcone rzemiośle. Portal będzie aktywnym narzędziem promocyjnym.
 
Główny obszar działań projektu
 
 • potrzeby szkoleniowe wielkopolskich rzemieślników
 • ocena znajomości i wykorzystywania w praktyce rożnych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy
 • ocena znajomości instrumentów aktywnej polityki rynku pracy
 • zakres wykorzystania elastycznych form zatrudnienia w rzemiośle
 • sposoby motywacji do podnoszenia kwalifikacji
 • identyfikacja problemów rynku pracy woj. wielkopolskim/ z punktu. widzenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników
Kapitał IZba UE
Projekt współfinasowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego