Kontakt


Twoje położenie: Strona główna /  / Społeczna odpowiedzialność biznesu

Co to jest CSR? – idea
Społeczna Odpowiedzialność Binesu – CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to podejście, według którego przedsiębiorstwa w swojej strategii wyrażają dobrowolną chęć uwzględniania interesów społecznych i ochrony środowiska, jednocześnie spełniając wszystkie wymogi formalne i prawne. Dzięki inwestycjom w rozwój pracowników, ochronę środowiska i relacje z podmiotami, których bezpośrednio dotyczy działanie przedsiębiorstwa, następuje poprawa wizerunku firmy jako przyjaznej dla ludzi, innowacyjnej i lojalnej wobec klientów. Społeczna odpowiedzialność biznesu wpływa bezpośrednio nie tylko na wydajność pracy i utrzymanie kadry wysokowykwalifikowanej, ale też na działania służące wyrównywaniu szans w miejscu pracy, poprzez np. wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia, umożliwiających łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Przedsiębiorstwa realizujące CSR zwracają uwagę także na włączenie w codzienną działalność różnych zasad proekologicznych (np. wyłączanie urządzeń biurowych po zakończeniu pracy lub dwustronny wydruk dokumentów) oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wszystkie one mają służyć tworzeniu zharmonizowanej współpracy między firmą a pracownikami, klientami oraz środowiskiem naturalnym. Wiele dużych firm posiada potencjał do rozwiązywania problemów społecznych, dlatego też ważne staje się tworzenie odpowiednich działań i strategii służacych danej społeczności lokalnej.
Kapitał  IZba  UE
Projekt współfinasowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego