Kontakt


Twoje położenie: Strona główna /  / Badania


Publikacja - Razem dla rozwoju rzemiosła

RAPORTY


BADANIA

Na przełomie trzech miesięcy (grudzień 2011 r. – luty 2012 r.), w ramach realizacji kolejnych etapów czę¶ci badawczej projektu Flexicurity przeprowadzono:

  • 30 indywidualnych wywiadów pogłebionych z przedstawicielami instytucji rynku pracy,

  • 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami dialogu społecznego,

  • 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami otoczenia biznesu.

Próbę do badania wybrano z subregionu konińskiego i kaliskiego (woj. wielkopolskie), zgodnie z celowym doborem próby. Wywiady zostały przeprowadzone wg scenariusza wywiadu, w którym zawarte były wył±czeni pytania otwarte, a tre¶ć rozmowy nagrana została na no¶nik elektroniczny (dyktafon). Po zrealizowaniu wywiadów pogłębionych, dokonano dokładnej transkrypcji wszystkich rozmów do pliku tekstowego. 


Równolegle z wywiadami pogłębionymi, prowadzono wywiady kwestionariuszowe w następuj±cej ilo¶ci:

  •  630 wywiadów z pracownikami przedsiębiorstw z subregionu konińskiego i kaliskiego,

  •  630 wywiadów z pracodawcami przedsiębiorstw z subregionu konińskiego i kaliskiego.


Rozmowa przeprowadzana była według sktrukturalizowanego narzędzia badawczego (kwestionariusz wywiadu), obejmuj±cego zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. W przypadku wywiadów z pracownikami dokonano losowego doboru próby, za¶ w przypadku pracodawców – doboru kwotowo-losowego. Po zrealizowaniu wywiadów kwestionariszowych, nast±piło zakodowanie odpowiedzi respondentów w przygotowanej matrycy kodowej.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub w±tpliwo¶ci, prosimy o kontakt mailowy na

dsig@dsig.pl
.

Kapitał  IZba  UE
Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego